Vedtægter

  for Hejsager Vandværk I/S

 

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet , der er stiftet den 11. februar 1950, er et interessentskab, hvis navn er Hejsager Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune.

 

Formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til  lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Medlemmernes rettigheder.

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Haderslev Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

§ 5

For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes i lige forhold.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ, takstblad og nærværende vedtægter – herunder betaling af anlægsbidrag.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifte-erklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

Udtræden af selskabet.

§ 6

Udtrædelse af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsselskab.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

De samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

Generalforsamling

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal ugeavis,  med angivelse af dagsorden, eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  • 1.  Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  • 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • 6. Valg af revisorer
  • 7. Behandling af indkomne forslag.
  • 8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindste 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to  måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages , når 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.  Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år adgangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt en suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder id et afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af medlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødne personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med et med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer valgt for 2 år af gangen,  med afgang af 1 revisor hvert år. Første gang efter lodtrækning. Herudover vælges hvert år 1 revisorsuppleant for et år adgangen.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen

 

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse

Ikrafttræden

§ 14.

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 11. februar 1950.

Selskabets vedtægter er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 1995.

De træder i kraft den 23. maj 1995.

Bestyrelsen

Knud Skau

Eigil Wolf

Ejner Iversen Kjær

Hans D. Bruhn

Nis Jørn Diederichsen

 

6. marts 2017.

Dette er afskrift af de gældende vedtægter.